Scroll Top

Privacy Statement – Goal043

Nederlands

Over Goal043

Goal043 (kamer van koophandel nummer 14091740) maakt “Serious games”, spellen die  verder gaan dan alleen entertainment: boeiende interactieve media om het leren in de breedste zin van het woord te ondersteunen.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zo zorgvuldig mogelijk om met  gegevens,. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen. Ook vertellen we met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u hebt.

Een bezoeker van deze website en speler van onze games accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de keuze en het gebruik van de informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie van website en games mag alleen door de bezoeker zelf worden gebruikt. Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website en apps opgeslagen informatie mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder toestemming van Goal043 bv.

Op onze website en spellen rust intellectueel eigendom of auteursrecht, Het is niet toegestaan dit materiaal zonder nadrukkelijke toestemming van Goal043 elders op te nemen. De website van Goal043 kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan Goal043 gelieerde websites. Goal043 heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor deze inhoud.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Als u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens enkel om snel en effectief contact met u op te nemen. Ook als u onze spellen speelt deelt u persoonsgegevens met ons. We verzamelen alleen de gegevens die we nodig hebben om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om uw mailadres en naam.
Bij het spelen van een game worden aanvullend nog de nickname en gamescores bijgehouden, alleen deze aanvullende gegevens kunnen zichtbaar zijn voor andere spelers.

Aanvullende informatie voor de spellen “Wie Helpt” en “Zuivere Koffie”:

Bij het aanmaken van een account worden E-mail en gebruikersnaam gevraagd. Deze persoonsgegevens worden met niemand gedeeld. Deze zijn alleen voor het aanmaken van een account, zodat u herhaald kunt inloggen. De inloggegevens worden los van de speelresultaten opgeslagen.  Het is voor ons niet mogelijk om speelresultaten en inloggegevens te koppelen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Privacy@goal043.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden voor hun marketingdoeleinden. 

Hebt u uw toestemming gegeven? Dan kunt u die ook altijd weer intrekken. 
Waar aangegeven, worden spellen aangeboden in samenwerking met derden. In dat geval behoudt Goal043 het recht om uw gegevens door te geven aan deze partij met als doel de voortgang van het spel te monitoren.

Goal043 verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw  gegevens. Goal043 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, hebben wij een Information Security Officer in dienst. Die toezicht houdt op het verwerken en beveiligen van persoonsgegeven.
Goal043 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar spellen en deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Goal043 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via Privacy@goal043.nl

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Goal043 bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden, waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Welke privacyrechten hebt u?

U hebt het recht uw persoonsgegevens bij ons in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast kunt u zich beroepen op:

  • het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking
  • het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
  • het recht van bezwaar.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u met deze apparatuur onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan als u de website gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken andere niet, hierna leggen we uit wat de verschillen zijn. Als u zich niet registreert op onze website en ook verder geen persoonlijke gegevens achterlaat dan weten wij niet wie u bent aan de hand van deze cookies. Keert u op een later moment terug op onze website, dan herkent de website dat u al eerder een bezoek heeft gebracht, zonder dat wij weten wie het is. Ook e-mails van Goal043 kunnen een cookie achterlaten op uw computer, tablet of mobiele telefoon, dat informatie geeft of een e-mail is geopend.

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de site en die praktisch geen inbreuk maken op uw privacy. Dit zijn functionele en analytische cookies die door ons geplaatst en uitgelezen mogen worden. Voor andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig voordat wij ze plaatsen. Deze laatste soort cookies vatten wij samen onder de naam commerciële cookies. Goal043 vindt uw privacy belangrijk en vraagt daarom uw toestemming. Goal043 maakt gebruik van de volgende soorten cookies.

1. Functionele cookies

Deze cookies maken het navigeren op Goal043.nl en games makkelijker en onthouden uw instellingen en voorkeuren. Dankzij deze cookies hoeft u maar één keer uw gegevens te verstrekken, wat bijdraagt aan het gebruiksgemak van de website. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. 

2 Analytische cookies

Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Dit programma biedt inzicht in bezoekersstatistieken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, verkeersbronnen en andere essentiële data waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor bezoekers.
De informatie die we met Google Analytics verkrijgen is anoniem en niet te herleiden tot een persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van toepassingen waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft dus volledig anoniem.

Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. In het Google Analytics Dashboard is ‘gegevens delen met Google’ uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Social media

Op onze websites staan buttons van de volgende social media: Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn. Deze social media plaatsen geen cookies via onze website. Alleen wanneer u doorklikt naar deze social media zal dit wel gebeuren. In dat geval is dit cookiereglement niet van toepassing. Het gebruik van Social Media is uw eigen verantwoordelijkheid en hierop zijn de privacy regels van deze social media van toepassing. Als u geïnteresseerd bent in wat er met uw gegevens gebeurt, dan kunt u daarvoor het beste de privacy- en cookieregels van deze social media lezen.

Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen?

We doen ons best om in deze privacyverklaring zo duidelijk en helder mogelijk uit te leggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hebt u nog vragen, wilt u meer uitleg of bent u niet tevreden over de manier waarop Goal043 met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op via  privacy@goal043.nl

Wijzigingen van de privacyverklaring

Privacy is een actueel onderwerp en de wet- en regelgeving verandert regelmatig. Ook de technieken, waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, veranderen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en passen onze organisatie zo goed en snel mogelijk aan. Dit kan ook gevolgen hebben voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Lees daarom regelmatig onze privacyverklaring. Van ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen.

Goal043, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens en vestigingsadres
htpps://www.goal043.nl
Theodoor Schaepkensstraat 36
6221 VZ Maastricht
043 3270808

J.Trienes (John) is de Functionaris Gegevensbescherming van Goal043. 
Hij is te bereiken via privacy@goal043.nl
We hebben deze privacyverklaring voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2024.

Aanvullende informatie voor de “Dementiegame”:

De Dementiegame is ontwikkeld in samenwerking met Sevagram. Bij het gebruik van onze app vragen we u om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, waaronder uw voornaam, achternaam, rol, provincie en geboortejaar. Deze gegevens worden verzameld om ons te helpen begrijpen wie onze gebruikers zijn en om de app te verbeteren. Uw voornaam, achternaam, rol en provincie worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gebruikerspopulatie en om eventuele trends te analyseren. Uw geboortejaar kan worden gebruikt om de leeftijdsverdeling van onze gebruikers te begrijpen. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen gebruikt voor interne analyse- en verbeteringsdoeleinden. We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

Toestemming voor onderzoeksdoeleinden:

U heeft de mogelijkheid om Sevagram te machtigen om u te benaderen voor onderzoeksdoeleinden. Indien u ervoor kiest om dit vakje aan te vinken, geeft u Sevagram toestemming om contact met u op te nemen voor deelname aan onderzoeksinitiatieven met betrekking tot de app. Uw beslissing om al dan niet toestemming te geven heeft geen invloed op uw gebruik van de app zelf. Het is echter belangrijk op te merken dat eventuele onderzoeksbenaderingen door Sevagram afzonderlijk zullen plaatsvinden en niet direct gerelateerd zijn aan het gebruik van de app.Uw keuze om Sevagram al dan niet te machtigen voor onderzoeksdoeleinden is volledig vrijwillig. Als u besluit om Sevagram te machtigen, kunt u op een later moment ervoor kiezen om deze toestemming in te trekken door contact op te nemen met Sevagram.

——————————————–

English

Privacy Statement

About Goal043

Goal043 (Chamber of Commerce number 14091740) creates “Serious games,” games that go beyond mere entertainment: engaging interactive media to support learning in the broadest sense of the word.

Careful Handling of Your Data

We consider your privacy very important and handle data as carefully as possible,. This privacy statement tells you what data we collect and why we collect it. We also tell you with whom we share your data and what rights you have.

A visitor to this website and player of our games accepts that this is at his/her own risk and that the choice and use of the information is the responsibility of the visitor. The information of website and games may only be used by the visitor. Copyrighted works or other information stored in this website and apps may not be transferred, reproduced, edited or distributed without permission from Goal043 bv.

Our website and games are subject to intellectual property or copyright, It is not permitted to incorporate this material elsewhere without the express permission of Goal043. The Goal043 website may offer you the opportunity to click through to other websites not affiliated with Goal043. Goal043 has no control over the content or other features of those websites or webpages, and shall not be liable in any way for their content.

What Personal Data Do We Collect from You?

When you contact us, you share personal data with us. We only use this data to contact you quickly and effectively. Also, when you play our games, you share personal data with us. We collect only the data necessary to offer you our products and services. This includes your email address and name, for example. Additionally, when playing a game, the nickname and game scores might be tracked; only this supplementary data might be visible to other players.

Additional Information for the Games “Wie Helpt” and “Zuivere Koffie”:

When creating an account, we ask for an email and username. These personal data aren’t shared with anyone and are only used for account creation, so you can log in repeatedly. Login credentials are stored separately from gameplay results. We cannot link gameplay results and login credentials.

Special and/or Sensitive Personal Data We Process

Our website and/or service don’t intend to collect data about website visitors under 16 years old unless they have parental or guardian consent. We can’t verify if a visitor is older than 16. Therefore, we advise parents to be involved in their children’s online activities to prevent data collection about children without parental consent. If you believe we’ve collected personal data about a minor without consent, please contact us at Privacy@goal043.nl, and we’ll delete this information.

Who Do We Share Your Personal Data With?

We may share your personal data with other parties in accordance with this privacy statement and the law. Without your explicit consent, we won’t disclose your personal data to third parties for their marketing purposes. If you’ve given consent, you can always withdraw it. In cases where games are offered in collaboration with third parties, Goal043 retains the right to share your data with these parties to monitor game progress. Goal043 doesn’t sell your data to third parties and will only provide it if necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. When companies process your data on our behalf, we sign a data processing agreement to ensure the same level of security and confidentiality for your data. Goal043 remains responsible for these processes.

How Do We Handle Your Personal Data?

You can trust that we handle your data carefully. To ensure the security of personal data, we have an Information Security Officer. This officer supervises the processing and securing of personal data. Goal043 respects the privacy of all users of its games and this website and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. Goal043 takes data protection seriously and implements appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure, and unauthorized alteration. If you believe your data isn’t well-secured or there are indications of misuse, please contact us at: privacy@goal043.nl

How Long Do We Retain Your Personal Data?

Goal043 doesn’t retain your data longer than necessary for the processing purposes for which they were collected and processed or as long as required by law.

What Privacy Rights Do You Have?

You have the right to access, rectify, and/or erase your personal data. Additionally, you can exercise:

  • The right to limit the processing of your personal data.
  • The right to data portability.
  • The right to object.

Cookies

Cookies are small text files placed on your computer, tablet, or mobile phone when you visit our website with these devices. These cookies are used to store information as you use the website. Some cookies are necessary for the website to work properly, while others aren’t. If you don’t register on our website or leave personal data, we won’t know who you are based on these cookies. When you return to our website later, the website recognizes that you’ve visited before, without us knowing who you are. Emails from Goal043 can also leave a cookie on your computer, tablet, or mobile phone that indicates if an email has been opened.

We place cookies that are necessary for the technical functioning of the site and don’t significantly infringe on your privacy. These are functional and analytical cookies that we’re allowed to place and read. For other types of cookies, we need your permission before placing them. We group these last types of cookies under the name commercial cookies. Goal043 values your privacy and therefore asks for your permission. Goal043 uses the following types of cookies:

Functional Cookies

These cookies make navigation on Goal043.nl and games easier and remember your settings and preferences. Thanks to these cookies, you only need to provide your information once, enhancing the website’s user-friendliness. No permission is required for placing these cookies.

Analytical Cookies

Google Analytics

We use Google Analytics on our website, which provides insight into visitor statistics, including visitor numbers, visited pages, traffic sources, and other essential data to continuously improve this website for visitors. The information we obtain through Google Analytics is anonymous and cannot be traced back to a person or user. No applications are used to build a profile based on your click behavior, so your browsing behavior remains completely anonymous. A data processing agreement has been concluded with Google. In the Google Analytics Dashboard, “data sharing with Google” is disabled. Google Analytics cookies aren’t used in conjunction with other Google services such as DoubleClick and AdWords.

Social Media

Our websites feature buttons from the following social media: Facebook, Twitter, YouTube, and LinkedIn. These social media don’t place cookies via our website. They will only do so if you click through to these social media. In that case, this cookie policy doesn’t apply. The use of social media is your responsibility, and the privacy rules of these social media apply. If you’re interested in what happens with your data, it’s best to read the privacy and cookie rules of these social media platforms.

Questions or Complaints

We strive to explain how we handle personal data as clearly and transparently as possible in this privacy statement. If you have any questions, need more explanations, or are dissatisfied with how Goal043 handles your personal data, please contact us at privacy@goal043.nl.

Changes to the Privacy Statement

Privacy is a current topic, and laws and regulations change regularly. The techniques used to process personal data also change. We closely follow these developments and adapt our organization as well and as quickly as possible. This might affect how we handle personal data. Therefore, regularly read our privacy statement. We’ll inform you about significant changes.

Goal043 is responsible for the processing of personal data as outlined in this privacy statement.


Contact Information and Registered Address

Website: https://www.goal043.nl
Theodoor Schaepkensstraat 36
6221 VZ Maastricht
Phone: 043 3270808

J.Trienes (John) is the Data Protection Officer of Goal043.
You can reach him via privacy@goal043.nl
This privacy statement was last updated on August 1, 2023.