Scroll Top

 

Privacyverklaring ‘All Aboard Now’ en ‘All Aboard Now 2’

Goal043 B.V. (kamer van koophandel nummer 14091740) maakt Serious games, spellen  die verder gaan dan alleen entertainment: boeiende interactieve media om het leren in de breedste zin van het woord te ondersteunen.

Naast het leren in traditionele educatieve omgevingen, worden serieuze game technologieën ook toegepast op simulatie gebaseerde training in defensie, gezondheidszorg en cultureel bewustzijn, op het gebied van politieke en sociale verandering en, langzaam, op het gebied van virtual prototyping en simulatie- gebaseerde acquisitie.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om

We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met deze gegevens, want uw privacy vinden we belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen. Ook vertellen we met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u hebt.

Een speler van deze applicatie accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de keuze en het gebruik van de informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie mag alleen door de bezoeker zelf worden gebruikt. Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze applicatie opgeslagen informatie mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder toestemming van het stichtingsbestuur. Het is niet toegestaan intellectueel eigendom of materiaal waarop auteursrecht rust van deze website elders op te nemen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Als u onze spellen speelt of contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons.

We verzamelen alleen de gegevens die we nodig hebben om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om uw mailadres en naam.

Bij het spelen van onze games worden aanvullend nog de nickname en gamescores bijgehouden, alleen deze aanvullende gegevens kunnen zichtbaar zijn voor andere spelers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze applicaties hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van spelers  die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wet.  Waar aangegeven, worden games aangeboden in samenwerking met derden. In dat geval  behoudt Goal043 het recht om uw gegevens door te geven aan deze partij(en)  met als doel de voortgang van het spel te monitoren.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden voor hun marketingdoeleinden. 

Hebt u uw toestemming gegeven? Dan kunt u die ook altijd weer intrekken. 

Goal043 verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een

wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Goal043 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om de beveiliging van

persoonsgegevens te waarborgen, hebben wij een Information Security Officer in dienst die

toezicht houdt op het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens.

Goal043 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar spellen en deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Goal043 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of

er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via privacy@goal043.nl

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Goal043 bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden, waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Welke privacyrechten hebt u?

U hebt het recht uw persoonsgegevens bij ons in te zien, te rectificeren en/of te wissen.

Daarnaast kunt u zich beroepen op:

● het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking

● het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

● het recht van bezwaar.

Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen?

We doen ons best om in deze privacyverklaring zo duidelijk en helder mogelijk uit te leggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hebt u nog vragen, wilt u meer uitleg of bent u niet tevreden over de manier waarop Goal043 met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan

contact op via privacy@goal043.nl

Wijzigingen van de privacyverklaring

Privacy is een actueel onderwerp en de wet- en regelgeving verandert regelmatig. Ook de

technieken, waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, veranderen. Wij volgen deze

ontwikkelingen op de voet en passen onze organisatie zo goed en snel mogelijk aan. Dit kan

ook gevolgen hebben voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Lees

daarom regelmatig onze privacyverklaring. Van ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de

hoogte brengen.

Goal043, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

htpps://www.goal043.nl

Boschstraat 21C

6211 AS Maastricht

043 3270808

J (John) Trienes is de Functionaris Gegevensbescherming van Goal043 B.V.

Hij is te bereiken via privacy@goal043.nl

We hebben deze privacyverklaring voor het laatst bijgewerkt op 26 augustus 2022